Overgang fra vuggestue til børnehave

Når barnet bliver to år og ti måneder er det ”på papiret” børnehavebarn.

Allerede ved 2-2 ½ år begynder vuggestuen, at målrette den pædagogiske indsats på, at barnet snart skal videre. Det kan af forskellige årsager forekomme, at børn flyttes tidligere i børnehaven, dette sker dog altid i samråd med forældrene.

Det er vigtigt, at vi skaber en tryg overgang fra vuggestue til børnehave. Børn er forskellige og der vil altid være individuelle behov, som vi skal være opmærksomme på.

Da vi er et lille hus, vil de fleste vuggestuebørn kende børnehavens voksne, mange af børnehavebørnene, samt de fysiske rammer inden starten. Det giver vuggestuebarnet en tryg og god ramme for at starte i børnehaven.
Herudover laver vi forskellige aldersopdelte aktiviteter på tværs af stuerne, hvor de ældste vuggestuebørn deltager sammen med de mindste børnehavebørn.

For at få skabt den gode tryghed for barnet, vil vi i overgangstiden være ekstra opmærksomme på relationsarbejdet på tværs af de pågældende stuer.
 
Procedure:

• Vuggestuens personale har ansvaret for, at der på p-mødet sættes et punkt på, ift. overgangen til børnehaven. På mødet bliver der taget beslutning om, hvor barnet skal være og hvem i børnehaven der står for indkøringen.

• Derefter aftaler de to ansvarlige personaler, én fra vuggestuen og én fra børnehaven, hvornår et overgangsmøde mellem forældre og institution finder sted og hvordan selve forløbet skal foregå.

• Vuggestuen udfærdiger en dagsorden til overgangssamtalen med forældrene. Denne skal indeholde:

o En beskrivelse af barnets nuværende kompetencer (sprogligt, socialt, kognitivt og selvhjulpenhed).

o En fortælling om hvordan overgangen kommer til at forgå.

o Herefter tager børnehaven over og beskriver, hvad det vil sige at gå i børnehave og hvordan man har tænkt sig, at målrette det pædagogiske arbejde efter netop dette barns behov.

o Til sidst byder forældrene ind med spørgsmål, overvejelser og eventuelle bekymringer.

 
Når stuerne indbyrdes har aftalt samtalens indhold, er det vuggestuens personale der fortæller barnets forældre hvilken stue det skal starte på, og hvornår en overgangssamtale tilbydes familien.

Samtidig gør personalet opmærksom på, at der skal forventes en indkøringstid på ca. en uge.

Vi forventer ikke at forældre skal være hos barnet i børnehaven, men at de kan komme hurtigt hvis barnet bliver ked af det. Samtidig forventer vi, at barnet den første uge har relativt korte dage.
 
Forløbet:

• Så snart det vides hvilken stue barnet rykkes ind på, målrettes ” besøgene” til børnehaven, og de voksne på den pågældende stue er ekstra opmærksomme på barnet.

• Børnehaven inviterer barnet til frokost evt. med et andet barn fra vuggestuen.

• Når sidste dag i vuggestuen oprinder, samles alle på stuen til en ”farvel” samling. Den foregår om formiddagen hvor alle børn er der. Deltager forældrene i samlingen, bedes de tage deres barn med hjem efterfølgende, da vi har erfaring for, at det er forvirrende og svært for barnet når forældrene går.

o Til samlingen synges de sange barnet ønsker, og til sidst synges ”Farvel og tak” sangen.

o Herefter går alle vuggestuebørn i samlet trop med barnets tøjkasser og overtøj, hen til den nye børnehaveplads.

o Alle beundrer maleriet på væggen og der fortælles hvilke børn der går på stuen .

o Til sidst sætter alle sig ned og synger barnets selvvalgte sang. Herefter fortsætter dagen sin gang.